ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΦΟΥ κκ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος εγεννήθη εις την Αθηαίνου την 25ην Μαΐου 1949.

Το 1967 απεφοίτησε του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. εσπούδασε Χημείαν εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών (1968-1972). Εις το ίδιον Πανεπιστήμιον εσπούδασε και Θεολογίαν κατά τα έτη 1976-1980. Μετεξεπαιδεύθη εις την Αγγλίαν εις την Χημείαν και εις την Θεολογίαν.
Την 23ην Δεκεμβρίου 1984 εχειροτονήθη Διάκονος υπό του Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος Βαρνάβα και την 17ην Μαρτίου 1985 εχειροτονήθη Πρεσβύτερος και προεχειρίσθη εις Αρχιμανδρίτην υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α . Το 1994 ανέλαβε καθήκοντα Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου.

Παραλλήλως προς τα ως άνω καθήκοντά του ειργάσθη και ως καθηγητής της Χημείας εις Σχολάς Μέσης Εκπαιδεύσεως. Το 1993 προήχθη εις Βοηθόν Διευθυντήν.

Εξ αφορμής της συλλήψεως και κακοποιήσεώς του υπό των τουρκικών στρατευμάτων κατά την διάρκειαν αντικατοχικής εκδηλώσεως, το 1989,κατέθεσε προσφυγήν εναντίον της Τουρκίας εις την Επιτροπήν Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιον της Ευρώπης δια της υπ’ αριθμόν 507/3.2.94 αποφάσεώς του κατεδίκασε, δια πρώτην φοράν, την Τουρκίαν δια καταπάτησιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις την Κύπρον και της επέβαλε χρηματικόν πρόστιμον.

Την 24ην Απριλίου 1996 εξελέγη υπό της Ιεράς Συνόδου Χωρεπίσκοπος Αρσινόης και την 26ην Μαΐου 1996 εχειροτονήθη εις Επίσκοπον.
Την 29ην Δεκεμβρίου 2006 εξελέγη παμψηφεί υπό της προς τούτο συνελθούσης εκλογικής συνελεύσεως Μητροπολίτης Πάφου και την επομένην εγκαθιδρύθη εις την έδραν αυτού.

Εκπροσωπεί την Εκκλησίαν της Κύπρου εις τας Πανορθοδόξους Διασκέψεις και εις τον διάλογον μετά των Ρωμαιοκαθολικών. Είναι επίσης πρόεδρος της επιτροπής Βιοηθικής και Παιδείας της Ιεράς Συνόδου.

Ονομαστική εορτή: 23 Απριλίου.

Φήμη Πανιερωτάτου:
Γεωργίου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πάφου, Υπερτίμου καί Εξάρχου Αρσινόης και Ρωμαίων, Πατρός ημών και Ποιμένος, πολλά τα έτη.

All Rights Reserved
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας SSL Security Certificate