665 (ΑΠΛΟΤΗΤΑ-ΘΕΟΣ)

 
665 (ΑΠΛΟΤΗΤΑ-ΘΕΟΣ)
 
Η Αγία Τριάς είναι απλή· απλή και αδιαίρετος.
Και εμείς, πλασμένοι κατ’ εικόνα του Θεού, έχουμε εκ φύσεως απλή την ψυχή.
 
Απλά, μετά την παράβαση, η ψυχή μας απόκτησε ποικιλότητα, πολυμορφία και πολυπραγμοσύνη…
 
Ο καλός μας Θεός, όμως, μας θέλει απλούς…· τόσο στην σκέψη, όσο και στα λόγια και στην συμπεριφορά, ώστε να Του μοιάσουμε…
 
Και εδώ μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που κατηγορηματικά μας είπεν ο Κύριος:
 
«Αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών.» (Ματθ. 18, 3)
 

SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate