684 (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ/ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ/ ΠΡΑΟΤΗΣ)

 
684 (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ/ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ/ ΠΡΑΟΤΗΣ)
 
Ο Ορθόδοξος Ησυχασμός απαιτεί εξωτερική και -κυρίως- εσωτερική ησυχία…
Όταν λέμε “ησυχία, στον Ορθόδοξο Ησυχασμό, εννοούμε κυρίως την ησυχία των παθών…, καθώς και την ησυχία των λογισμών…

Η άσκηση αυτή φέρνει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση πραότητας και ταπείνωσης (αφού, μέσω του Ορθόδοξου Ησυχασμού, ο Χριστιανός αρνείται τον εαυτό του, τους λογισμούς του, το πεσμένο εγώ του…)

Μας βεβαιώνει ο Κύριος, στην Παλαιά Διαθήκη:
“Επί τίνα επιβλέψω (=με ευμενές δηλ. βλέμμα), αλλ’ ή επί τον ταπεινόν και ησύχιον και τρέμοντα τους λόγους μου;” (Ησαΐα 66, 2).
Έτσι είναι: Πραότης και ταπείνωση πάνε πάντα μαζί… (Όταν λείπει το ένα, απουσιάζει και το άλλο).

Αυτή την κατάσταση, του Ορθόδοξου Ησυχασμού, μας επιβεβαιώνει και με το παράδειγμα Του ο Κύριος, κατά την επί γης παρουσία Του (όχι μόνο σαν Θεός αλλά και σαν άνθρωπος):
Μάθετε (μας προτρέπει) απ’ εμού, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών” (Ματθ. 11, 29).

Άρα, λοιπόν, το Ορθόδοξο Ήθος (Ορθοπραξία) απαιτεί ταπεινό φρόνημα, ταπεινή συμπεριφορά, ειρήνη και πραότητα…

Εγωϊσμός, υπερηφάνεια, φιλονικία και οργή είναι ξένα προς την Ορθοδοξία!
Απλά, η παρουσία τους, καταδεικνύουν ότι ο Χριστιανός εμφορείται ακόμα από το σαρκικό φρόνημα και είναι ακόμη σαρκικός (και όχι πνευματικός) άνθρωπος!

Στώμεν καλώς!
 
SSL Πιστοποιητικό Ασφαλείας  SSL Security Certificate